İş Yeri Hekimliği Hizmeti

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ

İLGİLİ MEVZUAT
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri Yönetmeliği (29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete) 2
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete Değişiklik; 19.11.2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete)

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşveren, işyerlerinde alınması gereken İSG tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi hizmetlerinin sağlanması, koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Sağlık Personelini (Sağlık Memuru, Hemşire) görevlendirmekle yükümlüdür. (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 5.1)

İşveren, İSG hizmetleriyle ilgili aşağıdaki hususlardan sorumludur (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 5.2);

 • Hizmet alınan OSGB’lerin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak,
 • Hizmet aldığı OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Hizmet aldığı OSGB’ler tarafından İSG mevzuatına uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek,
 • İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için,

Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamak.

Tehlike Sınıfı Kısmi çalışma süresi (En az) Tam çalışma süresi (En az)
Az Tehlikeli İşçi başına 5 dak/ay Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 2000 İşçi
Tehlikeli İşçi başına 10 dak/ay Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 1000 İşçi
Çok Tehlikeli İşçi başına 15 dak/ay Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 750 İşçi

İşveren, OSGB hizmetleriyle ilgili katılım sağlama ve bilgilendirme yapmakla yükümlüdür (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 6.1);

 • OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda Çalışan Temsilcilerinin önceden görüşlerinin

alınmasını sağlamak,

 • OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda Çalışan Temsilcisi ve çalışanları bilgilendirmek,
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında hizmet aldığı OSGB personelini, hizmet alınan taşeron firma işverenlerini ve personelini bilgilendirmek,
 • Hizmet alınan taşeron firma çalışanlarının sağlık bilgilerini OSGB görevlilerine ulaştırmak,
 • İSG mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapmak.

İşveren, İş Sağlığı ve güvenliği kayıtlarını muhafaza etmekle yükümlüdür (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 7.1, 7.2);

 • İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar,
 • Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.